Ảnh chụp dự án Sunshine Heritage Resort Cẩm Đình, Thuận Hiệp: San lấp mặt bằng ngày 23/7/2020

Ảnh chụp dự án Sunshine Heritage Resort Cẩm Đình, Thuận Hiệp: San lấp mặt bằng ngày 23/7/2020

0936 885 902